A r c h i e f

Bestemmingsplan Zuid-Schutterijweg

BurgerInitiatief !!

juli 2015

Geachte Mevrouw, Mijnheer,
Afgelopen vrijdag maakte het dagblad De Limburger melding van een burgerinitiatief. Het artikel uit De Limburger is aangehecht aan deze mail. Een groep burgers verzoekt de gemeenteraad van Maastricht een breed debat over de toekomst van de Sint Pietersberg te voeren. Er zijn tal van ontwikkelingen op de berg gaande en de vraag aan de raad is nu, of ze deze ontwikkelingen toejuichen dan wel afremmen wil. Indien u dit burgerinitiatief wilt ondersteunen, kunt u gebruik maken van de bijgevoegde ondersteuningsverklaring. Dit formulier dient geprint, ingevuld & ondertekend retour gezonden te worden (t/m 15 aug a.s.).
Dat laatste kan op 2 manieren. Kiest u voor verzending per email, dan kunt u de scan van het ingevulde formulier retour zenden als reply op deze mail.
Kiest u voor bezorging, dan kunt u het formulier inleveren bij, of per post zenden aan het secretariaat burgerinitiatief, Glacisweg 13, 6212 BL Maastricht.

Uw participatie in het burgerinitiatief wordt op prijs gesteld!

Met de meeste hoogachting en vriendelijke groet,
Elisabeth den Hartog, sec. SOS

Hekken rond landgoed

Oprijlaan door Natura 2000 Gebied

Nieuwe Stal aan Ganzendries

Procedures bij Raad van State

Oprichting


Steun ons financieel door uw bijdrage te storten op IBANnr: NL37 INGB 0006 0826 12 t.n.v. Stichting Oostflank St. Pietersberg te Maastricht (ANBI-stichting)
Geef u op als donateur/sympathisant via info@oostflank-sintpietersberg.nl

Webdesign Theo Smeets
www.autiek.info; info@autiek.info